ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

Tips for success in the doctoral interview تقویم برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی پژوهشی (Research by PhD ) در سازمانها/مؤسسات/دانشگاههای علوم پزشکی سال تحصیلی 1403-1402

 

تقويم برگزاري مصاحبه دكتري تخصصي پژوهشي (PhD by Research) در سازمانها/مؤسسات/دانشگاههاي علوم پزشكي سال تحصيلي ٣٠٤١-١٤٠٢

 

 

دانشگاه علوم پزشكي/سازمان/ موسسه (محل برگزاري مصاحبه)تاريخروز
(آمار زيستي، ايمنيشناسي پزشكي، پزشكيشيرازالبرز (اپيدميولوژي، بهداشت محيط) -١٤٠٢/١٠/٠٢شنبه
(زيست فناوري پزشكي)جهاد دانشگاهيمولكولي، سياستگذاري سلامت) -
(بهداشت محيط، خونشناسي آزمايشگاهي واهواز(اپيدميولوژي، پرستاري، علوم تغذيه) -تهران١٤٠٢/١٠/٠٣يكشنبه
(علوم اعصاب)كرمان(ايمنيشناسي پزشكي) -تبريزعلوم انتقال خون) -
(اپيدميولوژي، بهداشت محيط، خونشناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون، علومشهيد بهشتي١٤٠٢/١٠/٠٤دوشنبه
تغذيه)
(اپيدميولوژي، ايمنيشناسي پزشكي، بهداشت محيط، حشرهشناسي پزشكي و مبارزه بامازندران١٤٠٢/١٠/٠٥سه شنبه
(علوم اعصاب، علوم تغذيه)اصفهانناقلين) -
(آمار زيستي، روانشناسي باليني، ژنتيك پزشكي، فارماكولوژي) - پزشكي)بابل

(اپيدميولوژي) -

( بهداشت محيط،

گيلان١٤٠٢/١٠/٠٦چهار شنبه
فيزيكبوشهر

مشهد (ايمنيشناسي پزشكي، بيوشيمي باليني، ژنتيك پزشكي، فيزيولوژي پزشكي) - تربت حيدريه

(بهداشت محيط)

١٤٠٢/١٠/٠٧پنج شنبه
ايران (پرستاري، فيزيك پزشكي، نانوفناوري پزشكي) - كاشان (علوم تغذيه) - كرمانشاه (بهداشت محيط، بيوشيمي باليني، علوم تشريحي)١٤٠٢/١٠/٠٩شنبه

 

بر اساس جدول فوق مصاحبه مقطع دکتری تخصصی پژوهشی برای هر دانشگاه علوم پزشکی در بازه زمانی مشخصی برنامهریزی شده است که انجام مصاحبه ها توسط مراکز تحقیقات مجری دوره دکتری تخصصی پژوهشی با مدیریت معاونت پژوهشی و نظارت معاونت آموزشی )آیین نامه و دستورالعمل دوره دکتری تخصصی پژوهشی و فرم مصاحبه استاندارد( در هر دانشگاه انجام میشود. توضیح: بهدلیل تعدد مراکز تحقیقاتی بعضی از دانشگاههای علوم پزشکی از جمله دانشگاههای تیپ یک، مصاحبه کلیه رشته ها بهصورت متمرکز در محل معاونت پژوهشی آن دانشگاه/سازمان/مؤسسه انجام خواهد شد.

نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری تخصصی پژوهشی (Research by PhD)

امتیازات تحصیلی و پژوهشی آزمون مصاحبه دکتری تخصصی پژوهشی سال تحصیلی 1403-1402

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (20 درصد) شامل:

1 ) مقاالت معتبر بین المللی نمایه شده در نمایه های بین المللی

2) مقاالت معتبر منتشر شده در مجالت داخلی با زمینه علمی، پژوهشی

3) ارائه خالصه مقاالت( کنگره، سمینار و همایش)

4) تالیف و ترجمه کتب علمی

5) سند ثبت اختراع Patent بین المللی و داخلی

6) داشتن جوایز معتبر داخلی و بین المللی (بودجه تحقیقاتی، کسب مقام در جشنوارههای ملی، دانشجوی پژوهشگر نمونه)

7)سوابق درخشان پژوهشی (پایاننامه های برتر منتخب در دانشگاهها، عضویت در هیأت تحریریه مجالت علمی، بنیاد ملی نخبگان و استعدادهای درخشان)

8 )سن داوطلب

9 ) سطح (کیفیت) دانشگاه محل تحصیل در مقاطع قبلی (بر اساس index-H دانشگاه)

10) معدل کل دوره قبل

 

مصاحبه علمی و بخش عملی (30 درصد)شامل:

1 ) ارائه شفاهی یکی از مقاالت علمی متقاضی و پیشنهاد برای ادامه تحقیقات

2) آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصی و آزمایشگاهی

3) تسلط به زبان انگلیسی و متون تخصصی

4) نظر استاد راهنما و سایر مصاحبه کنندگان

طرحواره (20 درصد) شامل:

1) پیشنهاد پژوهشی و تناسب آن با سوابق داوطلب

2) بیانیه هدف از ادامه تحصیل

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید