ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام پیراپزشک99

نمایش # 
بهيار يا کمک بهيار جهت مطب 10 ارديبهشت 1402 6
تکنسين اتاق عمل در محدوده قيطريه 29 فروردين 1402 18
مراقب و کمک بهيار در مرکز سالمندان 22 فروردين 1402 13
مراقب آقا و خانم در هفت تير 21 فروردين 1402 19
بهيار آقا در مرکز ترک اعتياد 21 فروردين 1402 39
مراقب و کمک بهيار آقا و خانم 21 فروردين 1402 38
تکنسين اتاق عمل در قيطريه 20 فروردين 1402 86
بهيار خانم در مرکز جراحي ميدان وليعصر 16 فروردين 1402 18
بهيار آقا در مرکز MMT در شمال شرق 15 فروردين 1402 11
بهيار خانم در محدوده وليعصر 15 فروردين 1402 12
کمک بهيار آقا و خانم در پاسداران 15 فروردين 1402 9
مددکار اجتماعي در بيمارستان امام زمان 21 اسفند 1401 24
مددکار اجتماعي در اسلامشهر 16 اسفند 1401 20
مددکار اجتماعي خانم در اسلامشهر 15 اسفند 1401 21
خانم با مدرک بهياري با حداقل سه سال سابقه 25 بهمن 1401 45
بهيار آقا در مرکز MMT 23 بهمن 1401 55
بهيار خانم در محدوده مجيديه 19 بهمن 1401 45
بهيار خانم جهت مطب 18 بهمن 1401 33
کمک بهيار آقا در درمانگاه دياليز 16 بهمن 1401 41
ديپلمه خانم و آقا جهت مراقبت از سالمند 12 بهمن 1401 18
جدید