ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

ایجاد حساب کاربری

گزینه های * دار الزامی می باشند.
نام *
نام کاربری *
رمز ورود *
تائیدیه رمز ورود *
نشانی پست الکترونیک *
تائیدیه نشانی پست الکترونیک *

 

طرح درس کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی

طرح درس کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی

 

 

1-تعریف کارشناسی ارشد ناپیوسته خون شناسی وآزمایشگاهی وبانک خون
Laboratory hematology and blood banking
خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون شاخه ای از علوم پزشکی است کخ نحوه شکل گیری و اشکال مختلف سلول های خونی ،فاکنور های پلاسمایی آنتی ژن ها وآنتی بادی های مربوط به این سلول ها را درحالت سلامت وبیماری مورد مطالعه قرارمیدهند.
2-تاریخچه کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی :
خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون یکی از شاخه های علوم پزشکی است که با پیشرفت علوم آزمایشگاهی بالینی در سطح کارشناسی ارشد شکل گرفته است.
نظر به اینکه علم خون شناسی وبانک خون به سرعت درحال پیشرفت وتوسعه است به منظور آموزش روش ای جدید تشخیصی بازنگری در برنامه آموزشی این دوره ضروری به نظر میرسید شاغلین این رشته از انواع روش های مختلف آزمایشگاهی شامل:مطالغات میکروسکوپی،آزمایش های ایمنی ،کشت سلولی ،فلوسیتومتری،روش های مولکولی ،وتجزیه شیمیایی .....استفاده میکنند.
3-ضرورت طرح درس کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی :

اصلی تدوین این برنامه درسی تربیت نیروی انسانی کارشناسی ارشد در رشته خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون براساس وظایف حرفه ای تعریف شده و معین درجامعه است.به طوری که اصول اساسی تعلیم وتربیت که شامل رشد شخصیت ،افزایش قدرت تفکر ،شایستگی حرفه ای وایجاد مهارت های یادگیری مداوم میباشدرا در دانش آموختگان برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مظلوب در بخشهای خون شناسی وبانک خون دربرداشته باشد.
3-اهمیت  کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی :
ماموریت اصلی رشته خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه برمبانی علم خون شناسی وبانک خون توانایی ومهارت های لازم جهت انجام کارهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه های خونشناسی وبانک خون مختلف اعم از بیمارستان ها وآزمایشگاه های مراکز آموزشی وپژوهشی وآزمایشگاه های تشخیص طبی را با به کارگیری تجهیزات ودستگاه های الکترونیکی داشته باشد.
اطلاعات و نتایج بدست آمده از این آزمایشات پزشک رادر تشخیص بیماری،روند درمان وحفظ سلامت جامعه یاری میدهد.نظر بااینکه این رشته دائما درحال تغییر وتوسعه است فارغ التحصیلان این رشته باید به نحوی آموزش ببینند که دانش ومهارت کافی برای تطبیق خود با تکنولوژی جدید راداشته باشند.
4- بازارکار  کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی :
خونشانسی در آزمایشگا های مراکز بهداشتی ودرمانی ایران در مقایسه با کشور های پیشرفته ازرشد کافی برخوردار نبوده است.این نقیصه احتمالا تا حدودی به کمبود نیروی انسانی متبحر و کارآزموده در این بخش میشود.هدف از اجرای این برنامه ی آموزشی تربیت نیروی انسانی متبحر ورزیده میباشد که همزمان با تغییرات رو به رشد سریع در خون شناسی قادر به انجام روش های جدید تشخیصی با استفاده از تجهیزات ودستگاه های مدرن الکتریکی بوده وآزمایشگاه های خون شناسی را به سطوح کشور های پیشرفته برسانند.
5- هدف  کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی :
تربیت نیروی انسانی متبحر وکارآمد در رشته خون شناسی وبانک خون به نحوی است که دانش آموختگان:
1-توانایی معمولی آزمایشات معمولی وتخصصی خون شناسی را داشته باشند.
2-توانایی انجام آزمایشات معمولی وتخصصی در مراکز انتقال خون را داشته باشند.
3-توانایی مدیریت در بخش های مختلف آزمایشگاهی خون شناسی وانتقال خون را داشته باشند.
4-توانایی آموزش خون شناسی وبانک خون را به دانشجویان رده های پایین تر داشته باشند.
5-توانایی همکاری در انجام وگزارش نتایج پروژه های تحقیقاتی را داشته باشند.
7-نقش دانش آموختگان
نقش دانش آموختگان این رشته در نظام بهداشتی ودرمانی عبارت است از:
الف)خدماتی
ب)آموزشی
ج)پژوهشی
8-شرح وظایف  کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی
وظایف حرفه ای کارشناسان ارشد خون شناسی وآزمایشگاهی وبانک خون درهر سه حیطه خدماتی،آموزشی،پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز بهداشتی ودر مانی به شرح زیر است.
الف)وظایف خدماتی:
• انجام آزمایشات اختصاصی خون شناسی وبانک خون
• سرپرستی کارشناسان وکاردانها در آزمایشگاه های خون شناسی وبانک خون
• سرپرستی دانشجویان در طی دوره های کارآموزی وکارورزی در آزمایشگاه های خونشناسی و بانک خون مراکز بهداشتی ودرمانی
ب)وظایف آموزشی:
• تدریس دروس خون شناسی وبانک خونشناسی وبانک خون به دانشجویان مقاطع تحصیلی پایین تر
• تجهیز واداره امر جاری آزمایشگاه های آموزشی خونشناسی وبانک خون در دانشکده
• آموزش طرز کار با دستگاه ها و روش های آزمایشگاهی اختصاصی خون شناسی وبانک خون به دانشجویان.
وظایف پژوهشی:
-همکاری در تهیه وتدوین پروژه های پژوهشی با اساتید مبوطه
-همکاری در نگارش مقالات پژوهشی
-ارائه نتایج ویافته های تحقیقاتی در مجامع علمی وکنگره ها

9-برنامه های راهبردهای طرح درس کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی 
در این رشته دانشجو محوری اساس آموزش را تشکیل داده به نحوی که بر ایجاد وهدایت خلاقیت ونوآوری در دانشجویان تاکید میگردد.در این برنامه دروس نظری آموزش های علمی وکارآموزی گنجاده شده است وبه طور کلی تعلیم دانشجویان بر پایه اصول زیر میباشد.
1-روش ها وفنون جدید به دانشجویان آموزش داده میشود.
2-بر حل مشکلات سلامت جامعه ونیاز های ملی توجه شده است.
3-حداقل بخشی از آموزش در محیط های واقعی کار یعنی آزمایشگاه ها ی خون شناسی وبانک خون بیمارستانی میباشد.
4-به تربیت نیروی انسانی چند پیشه توجه شده که به طوری که فاغ التحصیلان قادر به انجام وظایف در حیطه های آموزشی ،پژوهشی،خدمات تشخیصی خواهند بود.
5فارغ التحصیلان ازتوانایی تطبیق خود با تکنولوژی جدید برخوردار بوده وخود آموزی ویادگیری مستمر را مدنظر خواهند داشت.

10-ظرفیت  پذیرش دانشجو طرح درس کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی :
الف )پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ناپیوسته خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون از بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی ،ایمنی شناسی زیست شناسی،(کلیه گرایش ها)ویروس شناسی ،میکروب شناسی پزشکی ،بیوشیمی وژنتیک،به وسیله کنکور اختصاصی انجام میگیرد.
شرایط عمومی ونحوه پذیرش دانشجو همانند دیگر رشته های کارشتاسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تعیین میگردد.
دانشجویانی که برای این رشته پذیرش میشوند که از سلامت نسبی برخوردار بوده ونقص عضو که صلاحیت داوطلب را برای کار سلب میکند ،نداشته باشد.

ب)مواد امتحانی وضریب آن ها:
موادامتحانی ضریب
خون شناسی وبانک خون 4
ایمونولوژی 2
زیست شناسی سلولی ومولکولی 1
بیوشیمی 1
زبان 2

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش ومواد امتحانی وضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی،به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.
11-رشته های مشابه کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی در داخل کشور:
این رشته با سابقه چندین ساله در حال اجرا میباشد ورشته های مشابه در داخل کشور وجود ندارد.

12)رشته های مشابه کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی در خارج کشور :
در تعداد زیادی از دانشگاه های کشور های خارجی ازجمله انگلستان ،آمریکا ،هندوستان،کانادا و....این رشته تحت عناوین زیر وجود دارد.
Hematology / transfusion sciences
Hematology technology
Immunohematology
Hematological sciences
Biomedical(hematology)sciences

13-شرایط  بکارگیری  کارشناسی ارشد خون شناسی پزشکی :
طبق ضوابط شورای گسترش دانشگاه های علم پزشکی کشور میباشد.
14-موارد دیگر:
درحال حاضر امکان ادامه تحصیل در این رشته در دانشگاه های ایران وجود دارد.ولی به منظور برقراری ارتباط علمی با دیگر مراکز علمی جهان به مانند دیگر رشته های علوم پایه به تعداد محدودی از دانشجویان میتوان بورس تحصیلی در این رشته اعطا کرد.

 

 

مطالب مرتبط:

کارنامه آزمون ارشد خون شناسی
دانلود سوالات آزمون خون شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد خون شناسی
جزوات نفرات برتر کارشناسی ارشد خون شناسی
آزمون های کشوری کارشناسی ارشد خون شناسی
کلاس کنکور کارشناسی ارشد هماتولوژی (نمایش ویدئویی)
ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد خون شناسی ازمایشگاهی و بانک خون(هماتولوژی)
مدارک مورد پذیرش کارشناسی ارشد خون شناسی
دروس امتحانی وضرایب درسی خون شناسی
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر مجموعه علوم آزمایشگاهی
منابع کنکور کارشناسی ارشد خون شناسی
مصاحبه صوتی با رتبه های برتر ارشد هماتولوژی 93

 

1-نام وتعریف رشته ومقطع مربوطه

کارشناسی ارشد ناپیوسته خون شناسی وآزمایشگاهی وبانک خون

Laboratory hematology and blood banking

خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون شاخه ای از علوم پزشکی است کخ نحوه شکل گیری و اشکال مختلف سلول های خونی ،فاکنور های پلاسمایی آنتی ژن ها وآنتی بادی های مربوط به این سلول ها را درحالت سلامت وبیماری مورد مطالعه قرارمیدهند.

2-تاریخچه رشته وپیشرفت های جدید

خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون یکی از شاخه های علوم پزشکی است که با پیشرفت علوم آزمایشگاهی بالینی در سطح کارشناسی ارشد شکل گرفته است.

نظر به اینکه علم خون شناسی وبانک خون به سرعت درحال پیشرفت وتوسعه است به منظور آموزش روش ای جدید تشخیصی بازنگری در برنامه آموزشی این دوره ضروری به نظر میرسید شاغلین این رشته از انواع روش های مختلف آزمایشگاهی شامل:مطالغات میکروسکوپی،آزمایش های ایمنی ،کشت سلولی ،فلوسیتومتری،روش های مولکولی ،وتجزیه شیمیایی .....استفاده میکنند.

3-ارزش ها وباور ها

(فلسفه برنامه)

فلسفه اصلی تدوین این برنامه درسی تربیت نیروی انسانی کارشناسی ارشد در رشته خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون براساس وظایف حرفه ای تعریف شده و معین درجامعه است.به طوری که اصول اساسی تعلیم وتربیت که شامل رشد شخصیت ،افزایش قدرت تفکر ،شایستگی حرفه ای وایجاد مهارت های یادگیری مداوم میباشدرا در دانش آموختگان برای ارائه خدمات آزمایشگاهی مظلوب در بخشهای خون شناسی وبانک خون دربرداشته باشد.

3-رسالت رشته:

ماموریت اصلی رشته خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون تربیت افرادی است که بتوانند با تکیه برمبانی علم خون شناسی وبانک خون توانایی ومهارت های لازم جهت انجام کارهای آزمایشگاهی در آزمایشگاه های خونشناسی وبانک خون مختلف اعم از بیمارستان ها وآزمایشگاه های مراکز  آموزشی وپژوهشی وآزمایشگاه های تشخیص طبی را با به کارگیری تجهیزات ودستگاه های الکترونیکی داشته باشد.

اطلاعات و نتایج بدست آمده از این آزمایشات پزشک رادر تشخیص بیماری،روند درمان وحفظ سلامت جامعه یاری میدهد.نظر بااینکه این رشته دائما درحال تغییر وتوسعه است فارغ التحصیلان این رشته باید به نحوی آموزش ببینند که دانش ومهارت کافی برای تطبیق خود با تکنولوژی جدید راداشته باشند.

5- چشم انداز رشته:

خونشانسی در آزمایشگا های مراکز بهداشتی ودرمانی ایران در مقایسه با کشور های پیشرفته ازرشد کافی برخوردار نبوده است.این نقیصه احتمالا تا حدودی به کمبود نیروی انسانی متبحر و کارآزموده  در این بخش میشود.هدف از اجرای این برنامه ی آموزشی تربیت نیروی انسانی متبحر ورزیده میباشد که همزمان با تغییرات رو به رشد سریع در خون شناسی قادر به انجام روش های جدید تشخیصی با استفاده از تجهیزات ودستگاه های مدرن الکتریکی بوده وآزمایشگاه های خون شناسی را به سطوح کشور های پیشرفته برسانند.

5- اهداف کلی رشته:

تربیت نیروی انسانی متبحر وکارآمد در رشته خون شناسی وبانک خون به نحوی است که دانش آموختگان:

1-توانایی معمولی آزمایشات معمولی وتخصصی خون شناسی را داشته باشند.

2-توانایی انجام آزمایشات معمولی وتخصصی در مراکز انتقال خون را داشته باشند.

3-توانایی مدیریت در بخش های مختلف آزمایشگاهی خون شناسی وانتقال خون را داشته باشند.

4-توانایی آموزش خون شناسی وبانک خون را به دانشجویان رده های پایین تر داشته باشند.

5-توانایی همکاری در انجام وگزارش نتایج پروژه های تحقیقاتی را داشته باشند.

7-نقش دانش آموختگان

نقش دانش آموختگان این رشته در نظام بهداشتی ودرمانی عبارت است از:

الف)خدماتی

ب)آموزشی

ج)پژوهشی

8-وظایف حرفه ای دانش آموختگان

وظایف حرفه ای کارشناسان ارشد خون شناسی وآزمایشگاهی وبانک خون درهر سه حیطه خدماتی،آموزشی،پژوهشی در دانشگاه ها و مراکز بهداشتی ودر مانی به شرح زیر است.

الف)وظایف خدماتی:

·        انجام آزمایشات اختصاصی خون شناسی وبانک خون

·        سرپرستی کارشناسان وکاردانها در آزمایشگاه های خون شناسی وبانک خون

·   سرپرستی دانشجویان در طی دوره های کارآموزی وکارورزی در آزمایشگاه های خونشناسی و بانک خون مراکز بهداشتی ودرمانی

ب)وظایف آموزشی:

·        تدریس دروس خون شناسی وبانک خونشناسی وبانک خون به دانشجویان مقاطع تحصیلی پایین تر

·        تجهیز واداره امر جاری آزمایشگاه های آموزشی خونشناسی وبانک خون در دانشکده

·        آموزش طرز کار با دستگاه ها و روش های آزمایشگاهی اختصاصی خون شناسی وبانک خون به دانشجویان.

وظایف پژوهشی:

-همکاری در تهیه وتدوین پروژه های پژوهشی با اساتید مبوطه

-همکاری در نگارش مقالات پژوهشی

-ارائه نتایج ویافته های تحقیقاتی در مجامع علمی وکنگره ها

9-استراتژی های اجرای برنامه ها

در این رشته دانشجو محوری اساس آموزش را تشکیل داده به نحوی که بر ایجاد وهدایت خلاقیت ونوآوری در دانشجویان تاکید میگردد.در این برنامه دروس نظری آموزش های علمی وکارآموزی گنجاده شده است وبه طور کلی تعلیم دانشجویان بر پایه اصول زیر میباشد.

1-روش ها وفنون جدید به دانشجویان آموزش داده میشود.

2-بر حل مشکلات سلامت جامعه ونیاز های ملی توجه شده است.

3-حداقل بخشی از آموزش در محیط های واقعی کار یعنی آزمایشگاه ها ی خون شناسی وبانک خون بیمارستانی میباشد.

4-به تربیت نیروی انسانی چند پیشه توجه شده که به طوری که فاغ التحصیلان قادر به انجام وظایف در حیطه های آموزشی ،پژوهشی،خدمات تشخیصی خواهند بود.

5فارغ التحصیلان ازتوانایی تطبیق خود با تکنولوژی جدید برخوردار بوده وخود آموزی ویادگیری مستمر را مدنظر خواهند داشت.

10-شرایط ونحوه پذیرش دانشجو :

الف )پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی ناپیوسته خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون از بین فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های علوم آزمایشگاهی ،ایمنی شناسی زیست شناسی،(کلیه گرایش ها)ویروس شناسی ،میکروب شناسی پزشکی ،بیوشیمی وژنتیک،به وسیله کنکور اختصاصی انجام میگیرد.

شرایط عمومی ونحوه پذیرش دانشجو همانند دیگر رشته های کارشتاسی ارشد ناپیوسته گروه پزشکی توسط وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تعیین میگردد.

دانشجویانی که برای این رشته پذیرش میشوند که از سلامت نسبی برخوردار بوده ونقص عضو که صلاحیت داوطلب را برای کار سلب میکند ،نداشته باشد.

ب)مواد امتحانی وضریب آن ها:

موادامتحانی

ضریب

خون شناسی وبانک خون

4

ایمونولوژی

2

زیست شناسی سلولی ومولکولی

1

بیوشیمی

1

زبان

2

*جهت کسب اطلاعات از آخرین تغییرات در مدارک تحصیلی مورد پذیرش ومواد امتحانی وضرایب آزمون ورودی هر سال تحصیلی،به دفترچه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های علوم پزشکی مربوط به آن سال تحصیلی مراجعه شود.

11-رشته های مشابه در داخل کشور:

این رشته با سابقه چندین ساله در حال اجرا میباشد ورشته های مشابه در داخل کشور وجود ندارد.

12)رشته های مشابه در خارج کشور :

در تعداد زیادی از دانشگاه های کشور های خارجی ازجمله انگلستان ،آمریکا ،هندوستان،کانادا و....این رشته تحت عناوین زیر وجود دارد.

Hematology / transfusion sciences

Hematology technology

Immunohematology

Hematological sciences

Biomedical(hematology)sciences

13-شرایط راه اندازی برای راه اندازی این رشته:

طبق ضوابط شورای گسترش دانشگاه های علم پزشکی کشور میباشد.

14-موارد دیگر:

درحال حاضر امکان ادامه تحصیل در این رشته در دانشگاه های ایران وجود دارد.ولی به منظور برقراری ارتباط علمی با دیگر مراکز علمی جهان به مانند دیگر رشته های علوم پایه به تعداد محدودی از دانشجویان میتوان بورس تحصیلی در این رشته اعطا کرد.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید