ورود  \/ 
ثبت نمودن

Tolimo

                   شرایط دوره حضوری

                                                          

   

شهریه به تومان

تعداد ساعت

نام استاد

نام درس

58000

20

استاد جوادی

Listening

87000

30

استاد جوادی

Reading

87000

30

استاد جوادی

grammar

72500

25

استاد جوادی

Writing

 

             شهریه کل دوره و شرایط پرداخت  

کل شهریه

تعداد ساعت

232000

80

 
نظرات (2) کلیک ها: 2197