ورود  \/ 
ثبت نمودن

IELTS

شرایط دوره حضوری

 

شهریه به تومانتعداد جلسات

مدت کل دوره

بر حسب ماه

تعداد جلسات در هفته

سه ساعته

نام استادنام درس
11500002032دکتر حاجی پور
IELTS-Level 1
11500002032دکتر حاجی پور  IELTS-Level 2
11500002032دکتر حاجی پور  IELTS-Level 3
11900002032دکتر حاجی پور  IELTS-Level 4
7500001732دکتر حاجی پور  IELTS-Level 5

 

 

 

نظرات (4) کلیک ها: 3601