ورود  \/ 
ثبت نمودن

برنامه ریزی آموزشی دکترا فیزیک پزشکی

الف)دروس کمبود یاجبرانی دکترا فیزیک پزشکی:
کددرس نام درس تعدادواحد ساعت پیشنیاز
نظری-عملی جمع
1 زیست شناسی 3 51 51 51
2 فیزیولوژی 3 51 51 51
3 آناتومی 2 34 34 34
4 بیوشیمی 3 51 51 51
5 بافت و جنین شناسی 2 34 34 34
6 ژنتیک 2 34 34 34
7 آمارحیاتی 2 34 34 34
8 کاربردکامپیوتر 3 51 51 51
9 روش تحقیق 2 34 34 34
جمع 22 374 374

تبصره: علاوه برواحد های درسی دوره دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی وتایید دوره شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حداکثر تعداد16واحداز دروس کمبودیاجبرانی را بگذارند.

کددرس نام درس تعدادواحد ساعت پیشنیاز
نظری-عملی جمع
10 تصویربرداری پزشکی 2 51 51
11 مباحث پیشرفته بینابقمایی وبیناب سنجی پزشکی 2 34 34
12 مبانی بیولوژی سلولی ومولکولی 2 34 34
13 بیوفیزیک نظری 2 34 34
14 بیوالکتریسیته 2 34 34
15 مبانی بیومکانیک 2 34 34
16 میدان های الکترومغناطیس وکاربرد آنها درپزشکی 2 34 34
جمع 15 255 255

تبصره:دانشجو موظف است با نظر گروه اوزشی مربوطه 8 واحد ازدروس ذیل را انتخاب نموده وبگذراند.

ج)دروس الزامی دکترا فیزیک پزشکی:
کددرس نام درس تعدادواحد ساعت پیشنیاز
نظری-عملی جمع
17 رادیبیولوژی 2 34 34
مبانی فیزیک الکترونیک دستگاه های پزشکی 2 34 34
اصول وطرز کار دستگهاههای پزشکی 3 51 51
مبانی فیزیکی امواج فراصوتی ودستگاه ها 2 34 34
کاربردمنابع مولدپرتوموادپرتوزادرتشخیص ودرمان 3 51 51
ذریمتری وحفاظت دربرابر پرتو های یونسازوغیریونساز 3 51 51
لیزر وکاربردهای ان در پزشکی 1 17 71
رساله 34 - -
جمع 40 272 272
تبصره:تعدادواحد های رساله درمرحله ی پژوهشی دوره دکترای فیزیک پزشکی 24واحدمیباشد.

 

 مطالب مرتبط:

آزمون های کشوری دکتری فیزیک پزشکی

 
 
جزوات نفرات برتردکتری فیزیک پزشکی

 

درباره رشته دکتری فیزیک پزشکی

 

ظرفیت پذیرش دکتری فیزیک پزشکی 96-95

 

مدارک مورد پذیرش دکتری فیزیک پزشکی

 

مواد امتحانی و ضرایب مربوطه فیزیک پزشکی

 

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

اشتراک مطالب

Close

خبر را در کانال وشبکه های خود به اشتراک بگذارید