اگر تنظیم نشده باشد ', تراز بندی بوسیله کلاس class '.img_caption.none' تنظیم میگردد. معمولا تصویر در وسط صفحه قرار میگیرد.
اگر بر روی بلی قرار گرفته باشد ,عنوان تصویر به عنوان تیتر تصویر استفاده میشود
بارگذاری فایل (حداکثر حجم: 10 MB)