ورود  \/ 
ثبت نمودن

13 مرداد

Intricate

معنی Intricate: بغرنج، پیچیده

مترادف :complex, complicated, involved, entangled
مثالهایی از کاربرد این کلمه
The most intricate and stringent rules existed as to marriage within and without the totemic inter-marrying classes.

In other cases a most intricate arrangement of secondary tissue masses is produced, quite impossible to interpret unless all stages of their development have been followed.
 
In the south Semiryechensk embraces the intricate systems of the Ala-tau and the Tian-shan.
در جنوب Semiryechensk سیستمهای پیچیده ای از Ala-tau و Tian-shan احاطه کرده است.
 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

فروشگاه