ورود  \/ 
ثبت نمودن

01 مرداد

Controversy

معنیControversy:مشاجره مباحثه
مترادف : disagreement, debate, argument
مثالهایی از کاربرد این کلمه
Controversy surrounds the TV show, which many consider to be racist, sexist, and homophobic.
 
Dahl's letter to "The Times" provoked controversy.
 نامه داهل به روزنامه تایمز باعث مشاجره شد .
He resigned Tuesday after months of controversy.
 
 

 

توسعه کلمه:

در فیلد زیر مثالها، کاربردها، نوع کلمه، مترادفها، متضادها و دیگر موارد را به اشتراک گذاشته و در مورد هر یک نظر خود را اعلام نمایید.

لینک کوتاه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

فروشگاه