ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر رشته اقتصاد بهداشت

مصاحبه با رتبه 12 اقتصاد بهداشت

توصیه هایی درخصوص تعداد ساعات مورد نیاز برای مطالعه وبرنامه ریزی و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 711

مصاحبه با رتبه 14اقتصاد بهداشت

توصیه هایی درخصوص نحوه موفقیت در آزمون رشته اقتصاد بهداشت

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 630