ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مصاحبه با رتبه 15 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

توصیه هایی درخصوص نحوه موفقیت در آزمون رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

جهت دانلود فایل کلیک کنید

 

نظرات (0) کلیک ها: 539

مصاحبه با رتبه 6 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

توصیه هایی درخصوص تعداد ساعات مورد نیاز برای مطالعه وبرنامه ریزی و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 516

مصاحبه با رتبه 40 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

راهنمایی درخصوص تعداد ساعات مورد نیاز برای مطالعه وبرنامه ریزی و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 603

مصاحبه با رتبه 52 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

هدفگذاری ، توصیه های مهم در خصوص انتخاب منابع ، نحوه مطالعه و تاکید بر تست زنی

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 575