ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر رشته فیزیولوژی

مصاحبه با رتبه برتر دکتری فیزیولوژی

مصاحبه با خانم مهری فرهنگ رتبه برتر دکتری فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله

توصیه هایی درخصوص نحوه موفقیت در آزمون رشته فیزیولوژی و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 840

مصاحبه با رتبه 10کارشناسی ارشد فیزیولوژی

توصیه هایی درخصوص تعداد ساعات مورد نیاز برای مطالعه وبرنامه ریزی و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 623

مصاحبه با رتبه 16 کارشناسی ارشد فیزیولوژی

هدفگذاری ، توصیه های مهم در خصوص انتخاب منابع ، نحوه مطالعه و تاکید بر تست زنی

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 547

مصاحبه با رتبه 14کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاکید براتمام دروس در زمان خاص و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 569

مصاحبه با رتبه 37 کارشناسی ارشد فیزیولوژی

تاکید براتمام دروس در زمان خاص و...

جهت دانلود فایل کلیک کنید

نظرات (0) کلیک ها: 725