ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر آزمون لیسانس به پزشکی

فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش چهارم) 1186
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش اول) 1476
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش دوم) 1431
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین 96-95(بخش سوم) 1143
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش پنجم) 1313
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین97-96(بخش اول) 3545
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین97-96(بخش دوم) 2185
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین97-96(بخش سوم) 2254
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش اول 767
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش دوم 638
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش سوم 463
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش چهارم 434
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش پنجم 400
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش ششم 456
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش هفتم 234
جدید