ورود  \/ 
ثبت نمودن

مصاحبه با رتبه های برتر آزمون لیسانس به پزشکی

فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش چهارم) 1267
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش اول) 1576
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95(بخش دوم) 1536
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین 96-95(بخش سوم) 1192
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین96-95 (بخش پنجم) 1371
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین97-96(بخش اول) 3719
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین97-96(بخش دوم) 2306
فایل صوتی آزمون مصاحبه رتبه برتر لیسانس به پزشکی موسسه معین97-96(بخش سوم) 2368
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش اول 820
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش دوم 686
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش سوم 514
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش چهارم 475
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش پنجم 444
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش ششم 506
همایش مشاوره قبول شده آزمون لیسانس به پزشکی 96 (96/11/17) -بخش هفتم 271
جدید