ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام پیراپزشک97

نمایش # 
همکار خانم جهت سرپرستی کادر فروش 20 آبان 1397 17
کارشناس درمان 20 آبان 1397 20
کارشناس گفتار درمانی شنوایی شناسی،بینایی سنجی 20 آبان 1397 12
پزشک رادیوتراپیست فیزیست و تکنولوژیست رادیوتراپی 20 آبان 1397 14
فیزیوتراپیست خانم جهت شیفت عصر 20 آبان 1397 12
تکنولوژیست رادیولوژی خانم شیفت های عصر 20 آبان 1397 9
همکار اپتومتریست جهت مسئول فنی 20 آبان 1397 3
کاردرمانگر خانم جهت مرکزشبانه‎روزی روانپزشکی 20 آبان 1397 6
کاردان یا کارشناس رادیولوژی با پایان طرح 19 آبان 1397 14
جذب تکنسین رادیولوژی 19 آبان 1397 10
جذب نیروی پذیرش آزمایشگاه 19 آبان 1397 10
جذب فیزیوتراپ جهت بازتوانی 19 آبان 1397 8
جذب بازاریاب جهت آزمایشگاه 19 آبان 1397 7
کاردان یا کارشناس آزمایشگاه جهت شیفت شب 19 آبان 1397 10
کاردرمانگرجهت توانبخشی معلولین 19 آبان 1397 6
فیزیوتراپیست شیفت بعدازظهر 19 آبان 1397 9
کارشناس پرستاری مامایی و پیراپزشک در تهران جهت همکاری 15 آبان 1397 24
تکنسین لیزر ترجیحا پیراپزشک 15 آبان 1397 15
کارشناس پرستاری مامایی و پیراپزشک جهت همکاری 14 آبان 1397 19
تکنسین لیزردر مطب زیبایی 14 آبان 1397 17
جدید