ورود  \/ 
ثبت نمودن

استخدام پیراپزشک97

نمایش # 
کارشناس تغذیه خانم 23 دی 1397 11
همکار خانم جهت سرپرستی کادر فروش 20 آبان 1397 66
کارشناس درمان 20 آبان 1397 71
کارشناس گفتار درمانی شنوایی شناسی،بینایی سنجی 20 آبان 1397 51
پزشک رادیوتراپیست فیزیست و تکنولوژیست رادیوتراپی 20 آبان 1397 70
فیزیوتراپیست خانم جهت شیفت عصر 20 آبان 1397 62
تکنولوژیست رادیولوژی خانم شیفت های عصر 20 آبان 1397 50
همکار اپتومتریست جهت مسئول فنی 20 آبان 1397 48
کاردرمانگر خانم جهت مرکزشبانه‎روزی روانپزشکی 20 آبان 1397 48
کاردان یا کارشناس رادیولوژی با پایان طرح 19 آبان 1397 65
جذب تکنسین رادیولوژی 19 آبان 1397 45
جذب نیروی پذیرش آزمایشگاه 19 آبان 1397 51
جذب فیزیوتراپ جهت بازتوانی 19 آبان 1397 41
جذب بازاریاب جهت آزمایشگاه 19 آبان 1397 46
کاردان یا کارشناس آزمایشگاه جهت شیفت شب 19 آبان 1397 37
کاردرمانگرجهت توانبخشی معلولین 19 آبان 1397 37
فیزیوتراپیست شیفت بعدازظهر 19 آبان 1397 44
کارشناس پرستاری مامایی و پیراپزشک در تهران جهت همکاری 15 آبان 1397 70
تکنسین لیزر ترجیحا پیراپزشک 15 آبان 1397 68
کارشناس پرستاری مامایی و پیراپزشک جهت همکاری 14 آبان 1397 60
جدید