ورود  \/ 
ثبت نمودن

آرشیو آموزش لغات کلیدی زبان

آموزش زبان لغات کلیدی بخش اول

جهت مشاهده معنی و مترادف کلمات روی کلمه کلیک کنید

Hazard

It would be foolish even to hazard a guess.

این احمقانه خواهد بود اگر خطر را حدس بزند.

Admission

The court may assume that your silence is an admission of guilt.

دادگاه ممکن است درنظر بگیرد که سکوتتان پذیرش گناه است .

Potent

He gave a potent speech at the convention.

او سخنراني موثر و محكمي را در همايش ارايه كرد.

Constantly

Ruth constantly complained about the fidgeting child next to her.

روت به طور مداوم در مورد فرزند بی قراری که در کنار او بود شکایت کرد.

نظرات (0) کلیک ها: 689

آموزش زبان لغات کلیدی بخش دوم

Detract

For instance , if there is one other woman engineer she may detract from your special status.

برای مثال ، اگر مهندس زن دیگری وجود داشته باشد  ممکن است ازموقعیت ویژه شما کاسته شود

operation

I had an operation on my knee last year.

سال گذشته عمل جراحی در  زانو کرده بودم

provided

Still , having the luxuries Alex provided was delightful

هنوز  تجملاتی که آلکس فراهم کرده لذت بخش بود

Hazard

It would be foolish even to hazard a guess.

این احمقانه خواهد بود اگر خطر را حدس بزند

 

نظرات (0) کلیک ها: 681

آموزش زبان لغات کلیدی بخش سوم

جهت مشاهده معنی و مترادف کلمات روی کلمه کلیک کنید

Detract

For instance , if there is one other woman engineer she may detract from your special status

برای مثال ، اگر مهندس زن دیگری وجود داشته باشد  ممکن است ازموقعیت ویژه شما کاسته شود

operation

I had an operation on my knee last year

سال گذشته عمل جراحی در  زانو کرده بودم

significantly

All ovens are different, and cooking times can vary significantly

همه فر ها متفاوت هستند و زمان های آشپزی می تواند بطور مشخص تفاوت داشته باشد

Consultation

At one point, when no physical problem that might cause the vomiting had been found, a psychiatric consultation was requested

از طرفی ، وقتی هیچ مشکل جسمی که موجب استفراغ شود یافت نشده بود ، یک مشاوره مرتبط با روانپزشکی تقاضا شد

 

نظرات (0) کلیک ها: 646

آموزش زبان لغات کلیدی بخش چهارم

Circumstances

For the first time in three years, circumstances prevented me from attending

برای اولين بار در سه سال ، موقعیت ها از شرکت کردن من جلوگیری کردند

Counsel

In small colleges, they may counsel students

 در دانشگاه های کوچک ، آنها ممکن است با دانشجویان مشورت بکنند

Admission

The court may assume that your silence is an admission of guilt

دادگاه ممکن است درنظر بگیرد که سکوتتان پذیرش گناه است

Constantly

Ruth constantly complained about the fidgeting child next to her

روت به طور مداوم در مورد فرزند بی قراری که در کنار او بود شکایت کرد

 

نظرات (0) کلیک ها: 629

آموزش زبان لغات کلیدی بخش پنجم

staff

Ford is looking for part-time sales staff

فورد درحال پیدا کردن کارمند پاره وقت فروش میباشد

supply

First prize was a year's supply of baby food

جایزه اول منبع یک سال غذای کودک بود

provided

Still, having the luxuries Alex provided was delightful

هنوز تجملاتی که آلکس فراهم کرده لذت بخش بود

Potent

He gave a potent speech at the convention

او سخنراني موثر و محكمي را در همايش ارايه كرد

 

نظرات (0) کلیک ها: 645