ورود  \/ 
ثبت نمودن

لغات عمومی هم خانواده

manager, management, to manage, manageable

manager, management, to manage, manageable
مدیر، مدیریت، مدیریت کردن،مدیریت کردنی

He finally managed to find an apartment near his office.

او سرانجام مدیریت کرد که یک آپارتمان نزدیک دفترش بیابد.

نظرات (5) کلیک ها: 1770

thought, to think, thoughtful, thoughtless, thoughtfully

  1. thought, to think, thoughtful, thoughtless, thoughtfully

        فکر، فکر کردن، بافکر، بی فکر، از روی فکر

I can't think where I put it.

نمیتوانم فکرکنم که آنرا کجاگذاشتم .

نظرات (0) کلیک ها: 1801

3. sense, to sense, sensible, sensitive, sensitivity, sensor, sensation, sensibly, sensitively

sense, to sense, sensible, sensitive, sensitivity, sensor, sensation, sensibly, sensitively

حس، حس کردن، محسوس،حساس، حساسیت، حس گر، احساس، بطور محسوس، بطور حساسی

In the dictionary the different senses of each word are marked by numbers.

در فرهنگ لغت حواس های مختلف هر کلمه توسط اعداد نشانه گذاری میشود.

نظرات (0) کلیک ها: 1578

adviser, advice, to advise, advisable

adviser, advice, to advise, advisable     

مشاور، نصیحت، نصیحت کردن، نصیحت پذیر

I advise you to think very carefully before making any decision.

توصیه میکنم قبل از گرفتن هرتصمیمی بادقت فکرکنی.

نظرات (4) کلیک ها: 2125

division, to divide

adviser, advice, to advise, advisable

مشاور، نصیحت، نصیحت کردن، نصیحت پذیر

نظرات (0) کلیک ها: 1258